Xử lý đơn hàng

Các trạng thái đơn hàng

  1. Đơn mới.
  2. Đang xử lý.
  3. Hoàn thành.
  4. Hủy đơn.

Các trạng thái vận đơn

  1. Chờ lấy hàng.
  2. Đã lấy hàng.
  3. Đang giao hàng.
  4. Đã giao hàng.
  5. THất bại.

Quy trình xử lý đơn hàng.

Đơn hàng mới: Trạng thái sau khi khách hàng đặt hàng.

Xác nhận đơn hàng: Trạng thái sau khi xử lý đơn hàng mới.

  • Chọn kho hàng và xác nhận đơn hàng.

Thiết lập thông tin vận đơn:

Xử lý vận đơn: Chọn từng trạng thái vận chuyển tương ứng cho đơn hàng tại vùng khoanh đỏ như hình dưới để xử lý trạng thái vận chuyển của đơn hàng

Hoàn thành đơn hàng: Trạng thái sau khi đơn hàng đã thành công, khách hàng đã nhận được hàng.

Hủy đơn hàng: Trạng thái khi đơn hàng bị hủy vì một lý do không hay nào đấy xảy ra trong quá trình bán hàng.