Tạo tin nhắn mẫu

Tin nhắn mẫu giúp trả lời khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian của bạn.

Bước 1: Chọn thêm tin nhắn mẫu

Bước 2: Nhập nội dung tin nhắn mẫu

Bước 3: Chọn Tạo tin nhắn mẫu

Bước 4: Khích hoạt tin nhắn mẫu để sử dụng