Phần 2

Quản lý hàng hóa

Trong phần này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết việc quản lý hàng hóa trên Rapian. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc tạo ra sản phẩm mới trước nhé. Hãy bấm sang trang tiếp theo...