Meta tag

Tại sao phải cập nhật thông tin Meta tag

 • Cập nhật thông tin webiste giúp các bộ máy tìm kiếm (google, yahoo ...) tìm kiếm website của bạn dễ dàng hơn.

meta tag

Bước 1: Truy cập module website

 • Truy cập trang quản lý, đường dẫn: http://tencuahang.rapian.com/account#/account/dashboardaccount#/account/dashboard
 • Kích chọn menu "Thông tin > Website"
 • Tại giao diện Thiết lập thông tin cửa hàng, Kích chọn tab "Meta tag".

Bước 2: Cập nhật thông tin meta

 • Tại tab "Meta tag"
  • Nhập meta title (tiêu đề website của bạn)
  • Nhập meta keyword (từ khoá liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của bạn, cách nhau bằng dấu ",")
  • Nhập meta description (mô tả về website của bạn)

Bước 3: Lưu thông tin

 • Vẫn tại tab "Meta tag"
  • Kích chọn nút "Lưu thông tin" để cập nhật thông tin vừa chỉnh sửa.