2.3 Nhập hàng

Sau khi đã có sản phẩm trên hệ thống Rapian, bước tiếp theo bạn cần làm đó là tiến hành nhập hàng. Nhập hàng là một công việc cần thiết để bắt đầu kinh doanh. Thông qua việc nhập hàng, bạn sẽ có cơ sở để quản lý tồn kho của sản phẩm của bạn. Có một lưu ý nhỏ là việc nhập hàng chỉ có thể tiến hành với loại sản phẩm là Lưu kho.

Cách thức nhập hàng chi tiết các bạn xem tại đây: Hướng dẫn nhập hàng

Nhập hàng nhanh